Комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот по чл. 16 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ е скица, в която са съвместени данните от предходни регулационни, кадастрални или устройствени планове, както и планове и карти по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.