Поддържането на КК и КР включва следните дейности:

• промяна на границите на имотите и на очертанията на сградите;
• създаване на нови обекти на кадастъра;
• отстраняване на непълноти и грешки;
• отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ).