Прилага се при следните случаи:

  • Разделяне един урегулиран поземлен имот (УПИ) на два или повече;
  • Обединение на два или повече урегулирани поземлени имоти в един;
  • При неуредени сметки по регулация със съседни гранични имоти;

Процедурата преминава през два етапа:

  • Подаване на искане за допускане на изработване/промяна на ПУП от заинтересованото лице.
  • Изработване на окончателен проект за промяна/изработване на ПУП от правоспособното лице.