В територия с одобрени кадастрални регистри и карта, за извършване на разпоредителна сделка с недвижим имот – поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда, се изисква скица на сградата или поземления имот, или схема на самостоятелния обект в сграда. Скицата (схемата) на недвижимия имот се издават на специална бланка, която съдържа логото на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от служба по геодезия, картография и кадастър . Скицата съдържа данни от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.