Проект за изменение на КК и КР
Изготвяне на Комбинирана скица за пълна или частична идентичност на имот
Скици/схеми на недвижим имот
Изработване на проекти по част Геодезия (Вертикална планировка)
Издаване на удоствоерения за идентичност на имот
Трасиране (отлагане на място) на имотни граници, сгради, сервитути и др.

Проект за създаване и/или изменение на ПР и ПЗ
Геодезическа снимка (Тахиметрия)
Заснемане на недвижим имот с дрон